چالش های فکری و تحقیقاتی مرحله نهایی لیگ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

گروه های منتخب در روز اول مسابقات براساس تحقیق،پژوهش و تفکری که قبلا انجام داده اند به رقابت می پردازند.

شرکت کنندگان می توانند با کلیک بر روی عبارت چالش فایل توضیحات آنرا دریافت نمایند. 

*تیم های رشته ریاضی طبق دستوالعمل فوق در روز اول مسابقات چالش "قضاوت برای تخیل یا واقعیت" شرکت می نمایند.

*تیم های رشته تجربی طبق دستوالعمل فوق در روز اول مسابقات درچالش "قضاوت برای زیستن" شرکت می نمایند.

 

*تیم های راه یافته به مرحله نهایی در رشته علوم انسانی در چالش "قضاوت برای تعامل سازنده" شرکت می نمایند.

*تیم های علوم پایه (پایه های هفتم، هشتم و نهم) و کامپیوتر (متوسطه اول و دوم) در روز اول مسابقات در چالش "کارآفرینی و کسب درآمد" شرکت می نمایند.

 

*تیم های علوم پایه (پایه ششم)  در روز اول مسابقات در چالش "سازه پایدار " شرکت می نمایند.

*دستورالعمل انجام فرایند پژوهشی(ویژه گروه های پژوهشی راه یافته به مرحله نهایی)