فیلم اموزشی پایه ششم

فیلم اموزشی ریاضی                                فیلم اموزشی علوم

جلسه اول ریاضی جلسه اول علوم
جلسه دوم ریاضی جلسه دوم علوم
جلسه سوم ریاضی جلسه سوم علوم
جلسه چهارم ریاضی جلسه چهارم علوم
جلسه پنجم ریاضی جلسه پنجم علوم
جلسه ششم ریاضی جلسه ششم علوم
جلسه هفتم ریاضی جلسه هفتم علوم
جلسه هشتم ریاضی  
   
   

فیلم اموزشی پایه هفتم

فیلم اموزشی ریاضی                                فیلم اموزشی علوم

جلسه اول ریاضی  
جلسه دوم ریاضی  
جلسه سوم ریاضی  
جلسه چهارم ریاضی  
جلسه پنجم ریاضی  
جلسه ششم ریاضی  
جلسه هفتم ریاضی  
جلسه هشتم ریاضی  
   
   

فیلم اموزشی پایه هشتم

فیلم اموزشی ریاضی                                فیلم اموزشی علوم

  جلسه اول علوم
  جلسه دوم علوم
 
   
   
   
   
   
   
   

فیلم اموزشی پایه نهم

Back to top