سوالات

سوالات مقدماتی

دانلود-پایه -ششم

دانلود-پایه -هفتم

دانلود-پایه -هشتم

دانلود-پایه -نهم

دانلود-رشته-ریاضی

دانلود-رشته-شیمی

دانلود -رشته-فیزیک

دانلود-رشته-زیست شناسی

سوالات نیمه نهایی

دانلود-پایه-ششم

دانلود-پایه-هفتم

دانلود-پایه-هشتم

دانلود-پایه-نهم

دانلود-رشته-ریاضی

دانلود-رشته-فیزیک

دانلود-رشته-شیمی

دانلود-رشته-زیست شناسی

سوالات نهایی

پایه ششم

ششم-امدادی-دانلود

ششم-انفرادی-دانلود

ششم-تشریحی-دانلود

پایه هفتم

هفتم-امدادی-دانلود

هفتم-انفرادی-دانلود

هفتم-تشریحی-دانلود

پایه هشتم

هشتم-امدادی-دانلود

هشتم-انفرادی-دانلود

هشتم-تشریحی-دانلود

پایه نهم

نهم-امدادی-دانلود

نهم-انفرادی-دانلود

نهم-تشریحی-دانلود

رشته ریاضی

ریاضی-امدادی-دانلود

ریاضی-انفرادی-دانلود

ریاضی-تشریحی-دانلود

رشته زیست

زیست-امدادی-دانلود

زیست-انفرادی-دانلود

زیست-تشریحی-دانلود

رشته شیمی

شیمی-امدادی-دانلود

شیمی-انفرادی-دانلود

شیمی-تشریحی-دانلود

رشته فیزیک

فیزیک-امدادی-دانلود

فیزیک-انفرادی-دانلود

فیزیک-تشریحی-دانلود

Back to top