گزارش

طرح های پژوهشی

سوالات

سوالات مقدماتی

دانلود-پایه -ششم

دانلود-پایه -هفتم

دانلود-پایه -هشتم

دانلود-ریاضی -اول دبیرستان

دانلود-شیمی-اول دبیرستان

دانلود-زیست-اول دبیرستان

دانلود -فیزیک-اول دبیرستان

دانلود-شیمی-دوم وسوم دبیرستان

دانلود-فیزیک-دوم وسوم دبیرستان

دانلود-ریاضی-دوم وسوم دبیرستان

دانلود-زیست-دوم وسوم دبیرستان

سوالات نیمه نهایی

دانلود-پایه -ششم

دانلود-پایه -هفتم

دانلود-پایه -هشتم

دانلود-ریاضی -اول متوسطه

دانلود-ریاضی-دوم و سوم متوسطه

دانلود-فیزیک-اول متوسطه

دانلود-فیزیک-دوم وسوم متوسطه

دانلود-شیمی-اول متوسطه

دانلود-شیمی-دوم وسوم متوسطه

دانلود-زیست-اول متوسطه

دانلود-زیست-دوم وسوم متوسطه

سوالات نهایی

سوالات پایه ششم

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

سوالات پایه هفتم

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

سوالات پایه هشتم

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

نمونه سوالات ریاضی اول متوسطه

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

نمونه سوالات ریاضی دوم و سوم متوسطه

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

نمونه سوالات فیزیک اول متوسطه

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

نمونه سوالات فیزیک دوم وسوم متوسطه

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

نمونه سوالات شیمی اول متوسطه

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

نمونه سوالات شیمی دوم وسوم متوسطه

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

نمونه سوالات زیست اول متوسطه

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

نمونه سوالات زیست دوم وسوم متوسطه

دانلود-سوالات مدادی

دانلود-سوالات فردی پاسخ کوتاه

دانلود-سوالات تشریحی

Back to top